Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Boys JV Basketball Practice 3:15 pm
Boys JV Basketball Practice
Feb 1 @ 3:15 pm – 5:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.1qb66a4vb91pph2utjkc8fu878&hs=121
Boys Varsity Basketball Practice 5:30 pm
Boys Varsity Basketball Practice
Feb 1 @ 5:30 pm – 7:30 pm
 
2
(CANCELLED)Girls Varsity Basketball GAME vs. BSS (HOME) 5:30 pm
(CANCELLED)Girls Varsity Basketball GAME vs. BSS (HOME)
Feb 2 @ 5:30 pm – 6:30 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-varsity?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ184cHQ1Y2F1NmRmaG8yNXZjYXRwcXRub2NkOEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.1ro27dj7c3vi1rob9munkod8sd&hs=121
3
Boys JV Basketball Game vs. Mt. Carmel (@ Tinker School) 10:00 am
Boys JV Basketball Game vs. Mt. Carmel (@ Tinker School)
Feb 3 @ 10:00 am – 11:00 am
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.1k8mnraqn08ln2tq7odhhtamh5&hs=121
4
5
Girls Varsity Basketball Practice 3:15 pm
Girls Varsity Basketball Practice
Feb 5 @ 3:15 pm – 5:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-varsity?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ184cHQ1Y2F1NmRmaG8yNXZjYXRwcXRub2NkOEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.772airu4k5vfl23eejqak6ugeu&hs=121
Girls JV Basketball Practice 5:15 pm
Girls JV Basketball Practice
Feb 5 @ 5:15 pm – 7:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19oMGVnY25oMzN0aG1vMTFiMms3YXVtNnN2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.3d506qb51d9hhm2r83008najm2&hs=121
6
CANCELLED: Boys Jr. JV Basketball Practice 5:30 pm
CANCELLED: Boys Jr. JV Basketball Practice
Feb 6 @ 5:30 pm – 7:30 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jr-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.5n9u325h8ku92v6keftaurb3hc&hs=121
Girls JV Basketball vs St. Fran/St. Hed (AWAY) 5:30 pm
Girls JV Basketball vs St. Fran/St. Hed (AWAY)
Feb 6 @ 5:30 pm – 6:30 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19oMGVnY25oMzN0aG1vMTFiMms3YXVtNnN2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.0cfg85mlut6dghu150le46ln1v&hs=121
Boys JV Basketball vs. St. Bridget’s (AWAY) 6:00 pm
Boys JV Basketball vs. St. Bridget’s (AWAY)
Feb 6 @ 6:00 pm – 7:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.3qvmsuq2vm2d6nc0vv7acvqnr5&hs=121
Boys V Basketball vs. St. Bridget’s (AWAY) 7:00 pm
Girls Varsity Basketball vs St. Fran./St. Hed (AWAY) 7:00 pm
Girls Varsity Basketball vs St. Fran./St. Hed (AWAY)
Feb 6 @ 7:00 pm – 8:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-varsity?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ184cHQ1Y2F1NmRmaG8yNXZjYXRwcXRub2NkOEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.29mgjk65al72jh7qqa4rfcd2bt&hs=121
7
Girls JV Basketball vs St. John’s (HOME) 5:30 pm
Girls JV Basketball vs St. John’s (HOME)
Feb 7 @ 5:30 pm – 6:30 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-varsity?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19oMGVnY25oMzN0aG1vMTFiMms3YXVtNnN2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.7ps6qg0s5s8mm3l6q1befd5l6f&hs=121
Girls Varsity Basketball vs. St. John’s (HOME) 7:00 pm
Girls Varsity Basketball vs. St. John’s (HOME)
Feb 7 @ 7:00 pm – 8:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-varsity?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ184cHQ1Y2F1NmRmaG8yNXZjYXRwcXRub2NkOEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.0822g7b3kd7hv21dp9vlgtcqe1&hs=121
8
Boys Varsity Basketball Practice 5:30 pm
Boys Varsity Basketball Practice
Feb 8 @ 5:30 pm – 7:30 pm
 
Boys JV Basketball vs. St. Anthony’s (HOME) 7:00 pm
Boys JV Basketball vs. St. Anthony’s (HOME)
Feb 8 @ 7:00 pm – 8:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.48b788oca34imvs5tml6s3c6pi&hs=121
9
Boys Jr. JV Basketball Practice 5:00 pm
Boys Jr. JV Basketball Practice
Feb 9 @ 5:00 pm – 6:30 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jr-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.6rg6ith8s9v0ppgr3s6ckcped5&hs=121
10
Boys Jr. JV Basketball Practice 9:00 am
Boys Jr. JV Basketball Practice
Feb 10 @ 9:00 am – 11:00 am
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jr-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.0qncngoe1sqfa8vpb54e2aeekt&hs=121
Sports Saturday BOYS JV Game vs Assumption 10:30 am
Sports Saturday BOYS JV Game vs Assumption
Feb 10 @ 10:30 am – 11:30 am
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/sports-saturday?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.4043sn3fr6vcir6eh8ubl62ffc&hs=121
Sports Saturday BOYS JR JV Game 12:00 pm
Sports Saturday BOYS JR JV Game
Feb 10 @ 12:00 pm – 1:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/sports-saturday?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.18q0t4j2mv9ajps86ggo5oudni&hs=121
Sports Saturday GIRLS VARSITY Game & 8th Grade Players Ceremony 1:15 pm
Sports Saturday GIRLS VARSITY Game & 8th Grade Players Ceremony
Feb 10 @ 1:15 pm – 2:30 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/athletics?hceid=YXRobGV0aWNzQHNtbXNvYWt2aWxsZS5vcmc.2vma2h7a4qduuoujec5jeba7p9&hs=121
11
12
Girls JV Basketball vs. St. Matt’s (AWAY) 5:45 pm
Girls JV Basketball vs. St. Matt’s (AWAY)
Feb 12 @ 5:45 pm – 6:45 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19oMGVnY25oMzN0aG1vMTFiMms3YXVtNnN2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.2dcio2flmtckrqlfv0s5nuu208&hs=121
Girls Varsity Basketball vs St. Matt’s (AWAY) 7:00 pm
Girls Varsity Basketball vs St. Matt’s (AWAY)
Feb 12 @ 7:00 pm – 8:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-varsity?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ184cHQ1Y2F1NmRmaG8yNXZjYXRwcXRub2NkOEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.4e7ibq2n25qfebe6sf78tkai78&hs=121
13
Boys Varsity Basketball Practice 3:15 pm
Boys Varsity Basketball Practice
Feb 13 @ 3:15 pm – 5:30 pm
 
Boys JV Basketball vs. St. Mary’s (HOME) 6:00 pm
Boys JV Basketball vs. St. Mary’s (HOME)
Feb 13 @ 6:00 pm – 7:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.6j7egjvp5el72vfkgs2lcku615&hs=121
14
Girls JV Basketball Practice 4:15 pm
Girls JV Basketball Practice
Feb 14 @ 4:15 pm – 6:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.598kbpp918bn1n35criekfr8i7&hs=121
15
CANCELLED: Boys Jr. JV Basketball Practice 5:30 pm
CANCELLED: Boys Jr. JV Basketball Practice
Feb 15 @ 5:30 pm – 7:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jr-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.6ih0vo7cucj3k0jkh3ukk317lf&hs=121
Boys JV Basketball vs. St. Matts (AWAY) 6:00 pm
Boys JV Basketball vs. St. Matts (AWAY)
Feb 15 @ 6:00 pm – 7:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.1jb9dq5rbfjf0i8sui1f00n4li&hs=121
Boys V Basketball vs. St. Matts (AWAY) 7:00 pm
Boys V Basketball vs. St. Matts (AWAY)
Feb 15 @ 7:00 pm – 8:00 pm
 
16
CANCELLED: Boys Jr. JV Basketball Practice 5:00 pm
CANCELLED: Boys Jr. JV Basketball Practice
Feb 16 @ 5:00 pm – 6:30 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jr-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.0pumnvfue66r301ihmk0c2nqur&hs=121
17
Boys Jr. JV Basketball Practice 9:00 am
Boys Jr. JV Basketball Practice
Feb 17 @ 9:00 am – 11:00 am
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jr-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.0qncngoe1sqfa8vpb54e2aeekt&hs=121
CANCELLED: Boys Jr. JV Basketball Practice 9:00 am
CANCELLED: Boys Jr. JV Basketball Practice
Feb 17 @ 9:00 am – 11:00 am
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jr-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.0qncngoe1sqfa8vpb54e2aeekt&hs=121
Girls JV Basketball vs Mt. Carmel (AWAY) @ Tinker School 1:00 pm
Girls JV Basketball vs Mt. Carmel (AWAY) @ Tinker School
Feb 17 @ 1:00 pm – 2:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19oMGVnY25oMzN0aG1vMTFiMms3YXVtNnN2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.6oi1nv2qc3dmldasc4m3tvrg5k&hs=121
Girls Varsity Basketball vs Mt. Carmel (AWAY) @ Tinker School 2:30 pm
Girls Varsity Basketball vs Mt. Carmel (AWAY) @ Tinker School
Feb 17 @ 2:30 pm – 3:30 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-varsity?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ184cHQ1Y2F1NmRmaG8yNXZjYXRwcXRub2NkOEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.1u7t2al63nb6kke7oc3ge11rtt&hs=121
18
19
20
Boys Jr. JV Basketball Practice 5:30 pm
Boys Jr. JV Basketball Practice
Feb 20 @ 5:30 pm – 7:30 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jr-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.44eevrv8mn5m5urn7dk1vtpa3i&hs=121
21
Girls JV Basketball Practice 4:15 pm
Girls JV Basketball Practice
Feb 21 @ 4:15 pm – 6:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.598kbpp918bn1n35criekfr8i7&hs=121
22
Girls JV Basketball vs. Assumption (AWAY) 6:00 pm
Girls Varsity Basketball vs Assumption (AWAY) 7:15 pm
Girls Varsity Basketball vs Assumption (AWAY)
Feb 22 @ 7:15 pm – 8:15 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-varsity?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ184cHQ1Y2F1NmRmaG8yNXZjYXRwcXRub2NkOEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.6u7lt5bslft8bn5fr8ih4r4e6e&hs=121
23
Boys Jr. JV Basketball Practice 5:00 pm
Boys Jr. JV Basketball Practice
Feb 23 @ 5:00 pm – 6:30 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jr-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.6k4g3ehcnulujtkrfnt5evj813&hs=121
24
Boys Jr. JV Basketball Practice 9:00 am
Boys Jr. JV Basketball Practice
Feb 24 @ 9:00 am – 11:00 am
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/boys-jr-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19maTNmMmtsOWkza2FnZ2xoZDBnZTY0NXZsMEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.0qncngoe1sqfa8vpb54e2aeekt&hs=121
25
26
Girls Varsity Basketball Practice 3:15 pm
Girls Varsity Basketball Practice
Feb 26 @ 3:15 pm – 5:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-varsity?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ184cHQ1Y2F1NmRmaG8yNXZjYXRwcXRub2NkOEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.51t5v6minjgqksribs0cbo4uqt&hs=121
Girls JV Basketball Practice 5:15 pm
Girls JV Basketball Practice
Feb 26 @ 5:15 pm – 7:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19oMGVnY25oMzN0aG1vMTFiMms3YXVtNnN2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.57ov7tlj22506kucvns4nkmh1p&hs=121
27
28
Girls JV Basketball Practice 4:15 pm
Girls JV Basketball Practice
Feb 28 @ 4:15 pm – 6:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-jv?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ19oMGVnY25oMzN0aG1vMTFiMms3YXVtNnN2MEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.4qq1slcap6fvtc4sd0nqupgnq5&hs=121
Girls Varsity Basketball Practice 6:15 pm
Girls Varsity Basketball Practice
Feb 28 @ 6:15 pm – 8:00 pm
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/smmsoakville.org/girls-varsity?hceid=c21tc29ha3ZpbGxlLm9yZ184cHQ1Y2F1NmRmaG8yNXZjYXRwcXRub2NkOEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t.7erhngog0j59vvm5u624pv1cdv&hs=121